அருள்நிறை அறிவர் கோரக்கர் திருஉடு வழிபாட்டு விழா 30-ஆம் ஆண்டு

அருள்நிறை அறிவர் கோரக்கர் திருஉடு வழிபாட்டு விழா 30-ஆம் ஆண்டு, கோரக்கர் அறிவர் பள்ளியின் ஆசான் அறிவர் ஆதி. சங்கரன் ஐயா அவர்களால் 05.12.2020 அன்று நடத்தப்பட்டது.

Read more